Κατασκευή eshop μέσω ΕΣΠΑ

5.000€ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – 100% ΚΑΛΥΨΗ ΕΣΠA

Η πρόσφατη πανδημία Covid-19 και η πρωτόγνωρη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, ανέδειξε όσο ποτέ τη σημασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business).

Δημοσιεύτηκε την 12.2.2021 η πολυαναμενόμενη πρόσκληση για τη δράση «e-λιανικό» που αφορά στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ.Σε ποιους απευθύνεται. Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
  • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 01/10/2019 και μετά μέχρι και την 12.2.2021.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

(Οι επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ από 47. ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, αλλά που συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά πωλήσεων μπορούν πλέον να ενταχθούν στην επιδότηση eshop. Στην προδημοσίευση χρειαζόταν ο ΚΑΔ από 47. να είναι η κύρια δραστηριότητα).

 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης για επιδότηση eshop οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολογισμού)
 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για  τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία  του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Λογισμικό

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
 • Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

Επιδότηση

 • Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Έναρξη αιτήσεων για την επιχορήγηση

Ξεκινάνε οι αιτήσεις για την επιδότηση.. στις 22/02/2021 και θα διαρκέσει έως τις 05/04/2021.
Κόστος αίτησης : 150€ (δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 24%)
2021/04/05 13:00:00

Στην περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση σας τότε το παραπάνω κόστος είναι μηδενικό για εσάς καθώς σε όλα τα παρακάτω πακέτα έχουμε συμπεριλάβει την δημιουργία & κατάθεση του φακέλου σας.

Eshop Espa Xrimatodotisi Goldensites

Φόρμα ενδιαφέροντος για την κατασκευή eshop μέσω ΕΣΠΑ

Στα παρακάτω πακέτα μας όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ & έξοδα φακέλου για το ΕΣΠΑ.
Για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 2114109899 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

  Χρονοδιάγραμμα Δράσης & Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Αξιολόγηση

  Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους. (Με την προδημοσίευση του προγράμματος οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση της υλοποιημένης και εξοφλημένης δαπάνης, με το άνοιγμα της πλατφόρμας υποβολής και μάλιστα με άμεση έγκριση της πρότασης. Στην προδημοσίευση αναφερόταν ότι οι επιχειρήσεις λιανικής θα είχαν τουλάχιστον 1 μήνα για να ετοιμάσουν το ηλεκτρονικό τους κατάστημα και να υποβάλουν αίτηση. Σύμφωνα με τη δημοσίευση στις 12/2/2021, η οποία αναμένονταν από 31/1/21 αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης για την κατασκευή eshop και εφόσον εγκριθεί, οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσης μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης).

  Είναι πολύ σημαντικό αρχικά να εγκριθεί η πρόταση σας, για να μπορέσετε να λάβετε την επιδότηση. Σε συνεργασία με Συμβουλευτική εταιρεία αναλαμβάνουμε την αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

  Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Αξιολόγηση

  Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη ενάριθμου κωδικού.

  Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. Συνεπώς η μείωση του κύκλου εργασιών αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλεξιμότητας για την επιδότηση. Όσο μεγαλύτερη η μείωση του τζίρου στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 (Οκτώβριος – Νοέμβριος- Δεκέμβριος), τόσες μεγαλύτερες οι πιθανότητες χρηματοδότησης.

  Δείτε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=73&cs

  Ξεκινήστε σήμερα την προετοιμασία κατάθεσης φακέλου για το πρόγραμμα επιδότησης.

  Προτείνουμε τα παρακάτω πακέτα eshop για την επιδότηση ΕΣΠΑ έως 5000€

  Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με 100% επιδότηση έως 5000€ έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υλοποίηση του.
  • να λειτουργεί σε 2 γλώσσες
  • να λειτουργεί σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version
  • να ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι) και αποθήκης (ποσότητα ειδών)
  • να ενσωματώνει λειτουργίες σφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον)
  • να λειτουργεί βάσει προδιαγραφών “προσβασιμότητας” (Accessibility requirements for ICT products and services)

  Άρα μπορούμε να πούμε ότι πέρα από τα βασικά χαρακτηριστικά έχουμε την δυνατότητα να φτιάξουμε ακόμα περισσότερα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε στον ανταγωνισμό.

  Εμείς σας παρουσιάζουμε παρακάτω 4 γενικά πακέτα που καλύπτουν το 98% των επιχειρήσεων τα οποία έχουν και την δυνατότητα επέκτασης εφόσον το επιθυμείτε.

  Basic Pack

  Basic Pack

  Το πρώτο πακέτο μας περιλαμβάνει όλα τα βασικά σημεία του ΕΣΠΑ και επιπλέον 2 εργαλεία που θα σας βοηθήσουν στην διαχείριση των παραγγελιών αλλά και τον προϊόντων σας. Η τιμή είναι τελική μαζί με το ΦΠΑ και περιλαμβάνει και τα έξοδα φακέλου.

  Πλατφόρμα : Cscart

  Μπορεί να είναι το μικρότερό μας πακέτο αλλά η πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε έχει όλες τις προδιαγραφές ενός μεγάλου eshop.

  Basic Theme

  Το Layout θα είναι από τα Default της Cs Cart.

  Γλώσσα Βιτρίνας

  Το πρόγραμμα θέλει το eshop σας να έχει δύο γλώσσες. Ελληνικά & Αγγλικά

  Δημιουργία Mobile View

  Το eshop πρέπει να ανοίγει με ειδική προσαρμοσμένη εμφάνιση για κινητά. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με responsive layout το οποίο θα προσαρμόζεται σε κινητές συσκευές με βάση την οθόνη.

  Δημιουργία Responsive Layout

  Το Template που θα σας κατασκευάσουμε θα είναι Responsive! Αυτό σημαίνει ότι θα προσαρμόζεται σε όλες τις κινητές συσκευές. Tablet, Mobile phones, Laptop, Desktop, Smart TV δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να διαβάζει ευανάγνωστα από οποιαδήποτε συσκευή και αν το ανοίξει. Και φυσικά να είναι και πιο γρήγορο σε όλες τις συσκευές.

  Πρόσβαση σε ΑμΕΑ

  Να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

  Βελτιωμένο Σύστημα Παραγγελιοληψίας

  Βελτιστοποιημένο σύστημα παραγγελιών με δυνατότητα προβολής & επεξεργασίας πληροφοριών.

  Βελτιωμένο Σύστημα Αποθήκης

  Βελτιστοποιημένο σύστημα αποθήκης με δυνατότητα προσθήκης αποθεμάτων ανά προϊόν

  Παραμετροποίηση SEO

  Παραμετροποίηση SEO σε όλα τα προϊόντα σας αλλά και την δομή του E-shop κατά την διαδικασία κατασκευής του. Μέσα στον πρώτο χρόνο παρέχεται από εμάς δωρεάν και δημιουργούνται οι σωστές βάσεις για υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, ακόμη και εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε με την αγορά κάποιου πακέτου SEO, μετά την πάροδο του πρώτου έτους.

  Τρόποι πληρωμής

  Περιλαμβάνουμε έναν online τρόπο πληρωμής με οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα επιθυμείτε και στην συνέχεια διασύνδεση μέσω Paypal. από τους offline τρόπους πληρωμής έχουμε Αντικαταβολή, Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό & Πληρωμή στο κατάστημα

  Υπολογισμός μεταφορικών

  Οι διαδικασία για τον υπολογισμό των μεταφορικών γίνεται πολύ εύκολα φτάνει να ρυθμίσετε σε κάθε προϊόν το βάρος του. Η πλατφόρμα μπορεί να υπολογίζει τα μεταφορικά σύμφωνα με το βάρος των προϊόντων.

  Μεγάλο Homepage Slider

  Στην αρχική σελίδα θα δημιουργήσουμε ένα μεγάλο Slider που θα μπορείτε να τοποθετήσετε από το Panel διαχείρισης όποια φωτογραφία επιθυμείτε ανάλογα με την προσφορά που θέλετε να προωθήσετε ή εναλλακτικά 3 μικρότερα Slider για να μπορείτε να φιλοξενείτε ταυτόχρονα περισσότερα προϊόντα και promotion στην αρχική σελίδα

  Xml & Csv Importer

  Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που σας επιτρέπει να ανεβάσετε προϊόντα από αρχεία XML , CSV ή EXCELL

  Ειδοποίηση SMS στις παραγγελίες

  Αυτή η προσθήκη είναι πολύ σημαντική σε μεγαλύτερα eshop. Ειδοποιεί τον πελάτη για το στάδιο της παραγγελίας του μέσω SMS.
  *Δεν περιλαμβάνονται οι χρεώσεις SMS

  GDPR Ready

  Εναρμονιστείτε με τον νέο κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Standard Pack

  Standard Pack

  Το δεύτερο πακέτο απευθύνεται σε επιχειρήσεις με περισσότερες ανάγκες. πχ σε eshop με είδη μόδας, υποδήματα κτλ Η τιμή είναι τελική μαζί με το ΦΠΑ και περιλαμβάνει και τα έξοδα φακέλου.

  Πλατφόρμα : Cscart

  H πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε έχει όλες τις προδιαγραφές ενός μεγάλου eshop. Σε αυτή την έκδοση είναι ακόμα πιο εμπλουτισμένη με περισσότερα εργαλεία.

  Basic Theme

  Το Layout θα είναι από τα Default της Cs Cart με πολλές προσθήκες σε δυνατότητες από εμάς. Έχουμε προσθέσει μια σειρά δυνατότητες πάνω στην Basic εκδοχή του Cscart.

  Γλώσσα Βιτρίνας

  Το πρόγραμμα θέλει το eshop σας να έχει δύο γλώσσες. Ελληνικά & Αγγλικά ωστόσο εσείς μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και περισσότερες.

  Δημιουργία Mobile View

  Το eshop πρέπει να ανοίγει με ειδική προσαρμοσμένη εμφάνιση για κινητά. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με responsive layout το οποίο θα προσαρμόζεται σε κινητές συσκευές με βάση την οθόνη.

  Δημιουργία Responsive Layout

  Το Template που θα σας κατασκευάσουμε θα είναι Responsive! Αυτό σημαίνει ότι θα προσαρμόζεται σε όλες τις κινητές συσκευές. Tablet, Mobile phones, Laptop, Desktop, Smart TV δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να διαβάζει ευανάγνωστα από οποιαδήποτε συσκευή και αν το ανοίξει. Και φυσικά να είναι και πιο γρήγορο σε όλες τις συσκευές.

  Πρόσβαση σε ΑμΕΑ

  Να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

  Βελτιωμένο Σύστημα Παραγγελιοληψίας

  Βελτιστοποιημένο σύστημα παραγγελιών με δυνατότητα προβολής & επεξεργασίας πληροφοριών.

  Βελτιωμένο Σύστημα Αποθήκης

  Βελτιστοποιημένο σύστημα αποθήκης με δυνατότητα προσθήκης αποθεμάτων και σε μεγέθη αν πχ αφορά ένα eshop με ρούχα

  Παραμετροποίηση SEO

  Παραμετροποίηση SEO σε όλα τα προϊόντα σας αλλά και την δομή του E-shop κατά την διαδικασία κατασκευής του. Μέσα στον πρώτο χρόνο παρέχεται από εμάς δωρεάν και δημιουργούνται οι σωστές βάσεις για υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, ακόμη και εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε με την αγορά κάποιου πακέτου SEO, μετά την πάροδο του πρώτου έτους.

  Τρόποι πληρωμής

  Περιλαμβάνουμε έναν online τρόπο πληρωμής με οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα επιθυμείτε και στην συνέχεια διασύνδεση μέσω Paypal. από τους offline τρόπους πληρωμής έχουμε Αντικαταβολή, Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό & Πληρωμή στο κατάστημα

  Υπολογισμός μεταφορικών

  Οι διαδικασία για τον υπολογισμό των μεταφορικών γίνεται πολύ εύκολα φτάνει να ρυθμίσετε σε κάθε προϊόν το βάρος του. Η πλατφόρμα μπορεί να υπολογίζει τα μεταφορικά σύμφωνα με το βάρος των προϊόντων.

  Μεγάλο Homepage Slider

  Στην αρχική σελίδα θα δημιουργήσουμε ένα μεγάλο Slider που θα μπορείτε να τοποθετήσετε από το Panel διαχείρισης όποια φωτογραφία επιθυμείτε ανάλογα με την προσφορά που θέλετε να προωθήσετε ή εναλλακτικά 3 μικρότερα Slider για να μπορείτε να φιλοξενείτε ταυτόχρονα περισσότερα προϊόντα και promotion στην αρχική σελίδα

  Μεγεθολόγιο σε προϊόντα

  Δείχνει μέσα στα προϊόντα και το ενδεικτικό μεγεθολόγιο για κάθε προϊόν

  Advance Xml & Csv Importer

  Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που σας επιτρέπει να ανεβάσετε προϊόντα από αρχεία XML , CSV ή EXCELL. H Advance έκδοση επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κατά την εισαγωγή και επιπλέον παραμετροποιήσεις στα προϊόντα

  Ειδοποίηση SMS στις παραγγελίες

  Αυτή η προσθήκη είναι πολύ σημαντική σε μεγαλύτερα eshop. Ειδοποιεί τον πελάτη για το στάδιο της παραγγελίας του μέσω SMS.
  *Δεν περιλαμβάνονται οι χρεώσεις SMS

  Εργαλεία Marketing

  Σημαντικό εργαλείο Marketing για την δημιουργία Promotion, Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας Promotion μέσα σε 1 λεπτό.

  Διασύνδεση Skroutz & Skroutz Analytics

  Είναι υποχρεωτική αυτή η υλοποίηση του XML αρχείου αλλά και του κώδικα analytics για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Skroutz. Προσοχή αφορά το κομμάτι διασύνδεση και όχι τα έξοδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας του Skroutz

  Διασύνδεση Bestprice & Bestprice Analytics

  Είναι υποχρεωτική αυτή η υλοποίηση του XML αρχείου αλλά και του κώδικα analytics για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Bestprice. Προσοχή αφορά το κομμάτι διασύνδεση και όχι τα έξοδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας του Bestprice

  Διασύνδεση Public & Public Analytics

  Είναι υποχρεωτική αυτή η υλοποίηση του XML αρχείου αλλά και του κώδικα analytics για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Public. Προσοχή αφορά το κομμάτι διασύνδεση και όχι τα έξοδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας του Public

  Facebook XML Feed

  Είναι απαραίτητο αυτό το feed για να δημιουργήσουμε την γέφυρα ανάμεσα στο eshop σας και το facebook. Με αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε facebook store καθώς και να φτιάξετε καταλόγους προϊόντων για επαγγελματικό remarketing

  Facebook Messenger

  Ενσωματώνουμε το Facebook Messenger της σελίδας σας στο eshop σας. Με αυτή την προσθήκη έχει ο πελάτης την δυνατότητα να στείλει άμεσο μήνυμα μέσω του facebook

  GDPR Ready

  Εναρμονιστείτε με τον νέο κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Advance Pack

  Advance Pack

  Το τρίτο πακέτο απευθύνεται σε επιχειρήσεις με μεγάλες ανάγκες και πληθώρα κατηγοριών και προϊόντων. Η τιμή είναι τελική μαζί με το ΦΠΑ και περιλαμβάνει και τα έξοδα φακέλου.

  Πλατφόρμα : Cscart

  H πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε έχει όλες τις προδιαγραφές ενός μεγάλου eshop. Σε αυτή την έκδοση είναι ακόμα πιο εμπλουτισμένη με περισσότερα εργαλεία Marketing αλλά και SEO

  Premium Theme

  Η δημιουργία του eshop σας θα γίνει με την χρήση Premium Themes. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητες που θα έχετε στο frontend θα είναι πολύ μεγαλύτερες από ένα Basic Layout.

  Γλώσσα Βιτρίνας

  Το πρόγραμμα θέλει το eshop σας να έχει δύο γλώσσες. Ελληνικά & Αγγλικά ωστόσο εσείς μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και περισσότερες.

  Δημιουργία Mobile View

  Το eshop πρέπει να ανοίγει με ειδική προσαρμοσμένη εμφάνιση για κινητά. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με responsive layout το οποίο θα προσαρμόζεται σε κινητές συσκευές με βάση την οθόνη.

  Δημιουργία Responsive Layout

  Το Template που θα σας κατασκευάσουμε θα είναι Responsive! Αυτό σημαίνει ότι θα προσαρμόζεται σε όλες τις κινητές συσκευές. Tablet, Mobile phones, Laptop, Desktop, Smart TV δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να διαβάζει ευανάγνωστα από οποιαδήποτε συσκευή και αν το ανοίξει. Και φυσικά να είναι και πιο γρήγορο σε όλες τις συσκευές.

  Πρόσβαση σε ΑμΕΑ

  Να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

  Βελτιωμένο Σύστημα Παραγγελιοληψίας

  Βελτιστοποιημένο σύστημα παραγγελιών με δυνατότητα προβολής & επεξεργασίας πληροφοριών.

  Βελτιωμένο Σύστημα Αποθήκης

  Βελτιστοποιημένο σύστημα αποθήκης με δυνατότητα προσθήκης αποθεμάτων και σε μεγέθη αν πχ αφορά ένα eshop με ρούχα

  Παραμετροποίηση SEO

  Παραμετροποίηση SEO σε όλα τα προϊόντα σας αλλά και την δομή του E-shop κατά την διαδικασία κατασκευής του. Μέσα στον πρώτο χρόνο παρέχεται από εμάς δωρεάν και δημιουργούνται οι σωστές βάσεις για υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, ακόμη και εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε με την αγορά κάποιου πακέτου SEO, μετά την πάροδο του πρώτου έτους.

  Τρόποι πληρωμής

  Περιλαμβάνουμε έναν online τρόπο πληρωμής με οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα επιθυμείτε και στην συνέχεια διασύνδεση μέσω Paypal. από τους offline τρόπους πληρωμής έχουμε Αντικαταβολή, Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό & Πληρωμή στο κατάστημα

  Υπολογισμός μεταφορικών

  Οι διαδικασία για τον υπολογισμό των μεταφορικών γίνεται πολύ εύκολα φτάνει να ρυθμίσετε σε κάθε προϊόν το βάρος του ή τις διαστάσεις του πακέτου του. Η πλατφόρμα μπορεί να υπολογίζει τα μεταφορικά σύμφωνα με το βάρος των προϊόντων ή το μέγεθος της συσκευασίας τους.

  Μεγάλο Homepage Slider

  Στην αρχική σελίδα θα δημιουργήσουμε ένα μεγάλο Slider που θα μπορείτε να τοποθετήσετε από το Panel διαχείρισης όποια φωτογραφία επιθυμείτε ανάλογα με την προσφορά που θέλετε να προωθήσετε ή εναλλακτικά 3 μικρότερα Slider για να μπορείτε να φιλοξενείτε ταυτόχρονα περισσότερα προϊόντα και promotion στην αρχική σελίδα

  Μεγεθολόγιο σε προϊόντα

  Δείχνει μέσα στα προϊόντα και το ενδεικτικό μεγεθολόγιο για κάθε προϊόν

  Advance Xml & Csv Importer

  Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που σας επιτρέπει να ανεβάσετε προϊόντα από αρχεία XML , CSV ή EXCELL. H Advance έκδοση επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κατά την εισαγωγή και επιπλέον παραμετροποιήσεις στα προϊόντα

  Ειδοποίηση SMS στις παραγγελίες

  Αυτή η προσθήκη είναι πολύ σημαντική σε μεγαλύτερα eshop. Ειδοποιεί τον πελάτη για το στάδιο της παραγγελίας του μέσω SMS.
  *Δεν περιλαμβάνονται οι χρεώσεις SMS

  Εργαλεία Marketing

  Σημαντικό εργαλείο Marketing για την δημιουργία Promotion, Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας Promotion μέσα σε 1 λεπτό.

  Διασύνδεση Skroutz & Skroutz Analytics

  Είναι υποχρεωτική αυτή η υλοποίηση του XML αρχείου αλλά και του κώδικα analytics για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Skroutz. Προσοχή αφορά το κομμάτι διασύνδεση και όχι τα έξοδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας του Skroutz

  Διασύνδεση Bestprice & Bestprice Analytics

  Είναι υποχρεωτική αυτή η υλοποίηση του XML αρχείου αλλά και του κώδικα analytics για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Bestprice. Προσοχή αφορά το κομμάτι διασύνδεση και όχι τα έξοδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας του Bestprice

  Διασύνδεση Linkwise & Linkwise Analytics

  Είναι υποχρεωτική αυτή η υλοποίηση του XML αρχείου αλλά και του κώδικα analytics για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Linkwise. Προσοχή αφορά το κομμάτι διασύνδεση και όχι τα έξοδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας του Linkwise

  Διασύνδεση Public & Public Analytics

  Είναι υποχρεωτική αυτή η υλοποίηση του XML αρχείου αλλά και του κώδικα analytics για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Public. Προσοχή αφορά το κομμάτι διασύνδεση και όχι τα έξοδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας του Public

  Διασύνδεση με Courier και δημιουργία Voucher

  Δημιουργούμε μια γέφυρα ανάμεσα στο eshop σας και στην ACS, Speedex, ΕΛΤΑ ή την Γενική Ταχυδρομική και σας δίνουμε την δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού να δημιουργείτε αυτόματα το voucher και να το εκτυπώνεται.
  (Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παραπάνω εταιρείες)

  Live Search

  Εμφανίζει στον πελάτη το αποτέλεσμα της αναζήτησης του κατά την διάρκεια που πληκτρολογεί στην μπάρα αναζήτησης.

  Facebook Messenger

  Ενσωματώνουμε το Facebook Messenger της σελίδας σας στο eshop σας. Με αυτή την προσθήκη έχει ο πελάτης την δυνατότητα να στείλει άμεσο μήνυμα μέσω του facebook

  Facebook XML Feed

  Είναι απαραίτητο αυτό το feed για να δημιουργήσουμε την γέφυρα ανάμεσα στο eshop σας και το facebook. Με αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε facebook store καθώς και να φτιάξετε καταλόγους προϊόντων για επαγγελματικό remarketing

  Google XML Feed

  Είναι απαραίτητο αυτό το feed για να δημιουργήσουμε την γέφυρα ανάμεσα στο eshop σας και την Google. Με αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε διαφημίσεις στις Αγορές της Google καθώς και να φτιάξετε καταλόγους προϊόντων για επαγγελματικό remarketing

  Υπενθύμιση για Εγκαταλελειμμένα Καλάθια

  Η εγκατάλειψη καλαθιού είναι ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα επίλυσης στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ποσοστό εγκατάλειψης των καλαθιών αγορών συνήθως αυξάνεται σε 70% και κοστίζει δισεκατομμύρια ιδιοκτήτες διαδικτυακών καταστημάτων ετησίως.

  Το Abandoned Cart Reminder Addon θα σας βοηθήσει να μειώσετε την εγκατάλειψη του καλαθιού και να ανακτήσετε έσοδα από αυτά τα καλάθια.

  Δινει την δυνατότητα αποστολής με mail μιας υπενθύμισης στον επισκέπτη που έχει φτάσει στο ταμείο και έχει αφήσει στοιχεία επικοινωνίας.

  GDPR Ready

  Εναρμονιστείτε με τον νέο κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Pro Pack

  Pro & Seo Boost Pack

  Το τέταρτο πακέτο απευθύνεται σε επιχειρήσεις με μεγάλες ανάγκες που χρειάζονται διάφορες προσθήκες και παραμετροποιήσεις για τα προϊόντα τους. Αυτό το πακέτο είναι 100% SEO Optimization. Η τιμή είναι τελική μαζί με το ΦΠΑ και περιλαμβάνει και τα έξοδα φακέλου.

  Πλατφόρμα : Cscart

  H πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε έχει όλες τις προδιαγραφές ενός μεγάλου eshop. Σε αυτή την έκδοση είναι ακόμα πιο εμπλουτισμένη με περισσότερα εργαλεία Marketing αλλά και SEO

  Premium Theme

  Η δημιουργία του eshop σας θα γίνει με την χρήση Premium Themes. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητες που θα έχετε στο frontend θα είναι πολύ μεγαλύτερες από ένα Basic Layout.

  Γλώσσα Βιτρίνας

  Το πρόγραμμα θέλει το eshop σας να έχει δύο γλώσσες. Ελληνικά & Αγγλικά ωστόσο εσείς μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και περισσότερες.

  Δημιουργία Mobile Layout

  Το eshop πρέπει να ανοίγει με ειδική προσαρμοσμένη εμφάνιση για κινητά. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με responsive layout το οποίο θα προσαρμόζεται σε κινητές συσκευές με βάση την οθόνη.

  Δημιουργία Responsive Layout

  Το Template που θα σας κατασκευάσουμε θα είναι Responsive! Αυτό σημαίνει ότι θα προσαρμόζεται σε όλες τις κινητές συσκευές. Tablet, Mobile phones, Laptop, Desktop, Smart TV δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να διαβάζει ευανάγνωστα από οποιαδήποτε συσκευή και αν το ανοίξει. Και φυσικά να είναι και πιο γρήγορο σε όλες τις συσκευές.

  Πρόσβαση σε ΑμΕΑ

  Να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

  Βελτιωμένο Σύστημα Παραγγελιοληψίας

  Βελτιστοποιημένο σύστημα παραγγελιών με δυνατότητα προβολής & επεξεργασίας πληροφοριών.

  Βελτιωμένο Σύστημα Αποθήκης

  Βελτιστοποιημένο σύστημα αποθήκης με δυνατότητα προσθήκης αποθεμάτων και σε μεγέθη αν πχ αφορά ένα eshop με ρούχα

  Παραμετροποίηση SEO

  Παραμετροποίηση SEO σε όλα τα προϊόντα σας αλλά και την δομή του E-shop κατά την διαδικασία κατασκευής του. Μέσα στον πρώτο χρόνο παρέχεται από εμάς δωρεάν και δημιουργούνται οι σωστές βάσεις για υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, ακόμη και εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε με την αγορά κάποιου πακέτου SEO, μετά την πάροδο του πρώτου έτους.

  Τρόποι πληρωμής

  Περιλαμβάνουμε έναν online τρόπο πληρωμής με οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα επιθυμείτε και στην συνέχεια διασύνδεση μέσω Paypal. από τους offline τρόπους πληρωμής έχουμε Αντικαταβολή, Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό & Πληρωμή στο κατάστημα

  Υπολογισμός μεταφορικών

  Οι διαδικασία για τον υπολογισμό των μεταφορικών γίνεται πολύ εύκολα φτάνει να ρυθμίσετε σε κάθε προϊόν το βάρος του ή τις διαστάσεις του πακέτου του. Η πλατφόρμα μπορεί να υπολογίζει τα μεταφορικά σύμφωνα με το βάρος των προϊόντων ή το μέγεθος της συσκευασίας τους.

  Μεγάλο Homepage Slider

  Στην αρχική σελίδα θα δημιουργήσουμε ένα μεγάλο Slider που θα μπορείτε να τοποθετήσετε από το Panel διαχείρισης όποια φωτογραφία επιθυμείτε ανάλογα με την προσφορά που θέλετε να προωθήσετε ή εναλλακτικά 3 μικρότερα Slider για να μπορείτε να φιλοξενείτε ταυτόχρονα περισσότερα προϊόντα και promotion στην αρχική σελίδα

  Μεγεθολόγιο σε προϊόντα

  Δείχνει μέσα στα προϊόντα και το ενδεικτικό μεγεθολόγιο για κάθε προϊόν

  Advance Xml & Csv Importer

  Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που σας επιτρέπει να ανεβάσετε προϊόντα από αρχεία XML , CSV ή EXCELL. H Advance έκδοση επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κατά την εισαγωγή και επιπλέον παραμετροποιήσεις στα προϊόντα

  Ειδοποίηση SMS στις παραγγελίες

  Αυτή η προσθήκη είναι πολύ σημαντική σε μεγαλύτερα eshop. Ειδοποιεί τον πελάτη για το στάδιο της παραγγελίας του μέσω SMS.
  *Δεν περιλαμβάνονται οι χρεώσεις SMS

  Εργαλεία Marketing

  Σημαντικό εργαλείο Marketing για την δημιουργία Promotion, Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας Promotion μέσα σε 1 λεπτό.

  Διασύνδεση Skroutz & Skroutz Analytics

  Είναι υποχρεωτική αυτή η υλοποίηση του XML αρχείου αλλά και του κώδικα analytics για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Skroutz. Προσοχή αφορά το κομμάτι διασύνδεση και όχι τα έξοδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας του Skroutz

  Διασύνδεση Bestprice & Bestprice Analytics

  Είναι υποχρεωτική αυτή η υλοποίηση του XML αρχείου αλλά και του κώδικα analytics για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Bestprice. Προσοχή αφορά το κομμάτι διασύνδεση και όχι τα έξοδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας του Bestprice

  Διασύνδεση Linkwise & Linkwise Analytics

  Είναι υποχρεωτική αυτή η υλοποίηση του XML αρχείου αλλά και του κώδικα analytics για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Linkwise. Προσοχή αφορά το κομμάτι διασύνδεση και όχι τα έξοδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας του Linkwise

  Διασύνδεση Public & Public Analytics

  Είναι υποχρεωτική αυτή η υλοποίηση του XML αρχείου αλλά και του κώδικα analytics για να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Public. Προσοχή αφορά το κομμάτι διασύνδεση και όχι τα έξοδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας του Public

  Διασύνδεση με Courier και δημιουργία Voucher

  Δημιουργούμε μια γέφυρα ανάμεσα στο eshop σας και στην ACS, Speedex, ΕΛΤΑ ή την Γενική Ταχυδρομική και σας δίνουμε την δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού να δημιουργείτε αυτόματα το voucher και να το εκτυπώνεται.
  (Μπορείτε να επιλέξετε τρεις από τις παραπάνω εταιρείες)

  Τρόποι πληρωμής συσχέτιση με τρόπους αποστολής

  Μπορεί και κάνει αντιστοίχιση τους Τρόπους πληρωμής ανάλογα τους τρόπους αποστολής που θα χρησιμοποιήσει ο πελάτης.

  Live Search

  Εμφανίζει στον πελάτη το αποτέλεσμα της αναζήτησης του κατά την διάρκεια που πληκτρολογεί στην μπάρα αναζήτησης.

  Facebook Messenger

  Ενσωματώνουμε το Facebook Messenger της σελίδας σας στο eshop σας. Με αυτή την προσθήκη έχει ο πελάτης την δυνατότητα να στείλει άμεσο μήνυμα μέσω του facebook

  Facebook XML Feed

  Είναι απαραίτητο αυτό το feed για να δημιουργήσουμε την γέφυρα ανάμεσα στο eshop σας και το facebook. Με αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε facebook store καθώς και να φτιάξετε καταλόγους προϊόντων για επαγγελματικό remarketing

  Google XML Feed

  Είναι απαραίτητο αυτό το feed για να δημιουργήσουμε την γέφυρα ανάμεσα στο eshop σας και την Google. Με αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε διαφημίσεις στις Αγορές της Google καθώς και να φτιάξετε καταλόγους προϊόντων για επαγγελματικό remarketing

  Υπενθύμιση για σχόλιο

  Ο πελάτης μετά την αγορά του σε Χ μέρες που θα το ρυθμίσουμε μαζί, λαμβάνει ένα mail που λέει.. ΠΧ Είστε ευχαριστημένος με την παραγγελία σας; Αν ναι θα χαρούμε πολύ να μας αφήσετε το θετικό σας σχόλιο εδώ..
  Αν όχι θα θέλαμε να μας στείλετε ένα mail με το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο.
  Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε..

  Popup πριν την έξοδο του χρήστη

  Εργαλείο Marketing που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει στον πελάτη έναν ακόμα λόγο για να αγοράσει το προϊόν που είδε. πχ πριν φύγει μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο και να του πει ότι με αυτόν τον κωδικό μπορείτε να παραγγείλετε με δωρεάν μεταφορικά.

  Υπενθύμιση για Εγκαταλελειμμένα Καλάθια

  Η εγκατάλειψη καλαθιού είναι ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα επίλυσης στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ποσοστό εγκατάλειψης των καλαθιών αγορών συνήθως αυξάνεται σε 70% και κοστίζει δισεκατομμύρια ιδιοκτήτες διαδικτυακών καταστημάτων ετησίως.

  Το Abandoned Cart Reminder Addon θα σας βοηθήσει να μειώσετε την εγκατάλειψη του καλαθιού και να ανακτήσετε έσοδα από αυτά τα καλάθια.

  Δινει την δυνατότητα αποστολής με mail μιας υπενθύμισης στον επισκέπτη που έχει φτάσει στο ταμείο και έχει αφήσει στοιχεία επικοινωνίας.

  Rich Cards Structured Data JSON-LD

  Με το πρόσθετο Rich Cards Structured Data JSON-LD μπορείτε να έχετε σωστά google rich snippets σε προϊόντα , κατηγορίες, σελίδες αλλά και την πρώτη σελίδα!

  Ορίστε εσείς την default Εικόνα για το κατάστημα σας, όταν δεν υπάρχει εικόνα!

  Συμπληρώνει αυτόματα όλα τα πεδία που ζητά η google :

  @type, @id, name, image, description, PriceCurrency, availability, url, seller, Organization
  name, url, review, rating, sku, brand

  Σύνδεση με ERP

  Δημιουργία γέφυρας ανάμεσα στο ERP σας και το eshop σας. Συγχρονισμός σε Αποθήκη Προϊόντων, Δημιουργία Παραγγελιών , Έκδοση Τιμολογίων

  GDPR Ready

  Εναρμονιστείτε με τον νέο κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων